بررسی نکات کلیدی تست های ترجمۀ درس ۷ عربی ۱۰ انسانی

 •  در بخش تست های ترجمۀ صورت سؤال از عربی به فارسی باید این مراحل اصولی وساده را در جهت دستیابی به پاسخی صحیح طی کنیم؛

 • یافتن اختلاف میان گزینه ها
 • قیاس موارد اختلافی با صورت سؤال
 • رد گزینه های نادرست
 • دستیابی به پاسخ صحیح
 • حال باید بر روی این نکته تمرکز کرد که طراحان سؤال اصولا بر روی چه نکاتی در حیطۀ ترجمه انگشت می نهند؛
 • در اینجا نکات تست های ترجمۀ درس ۷ عربی ۱۰ انسانی یعنی قسمت تست های تک عبارتی را بر اساس عربی هدف دار جامع کنکور انسانی پایۀ ۱۰ و۱۱ مشاوران مورد بررسی قرار می دهیم:

 1. توجه به شیوۀ ترجمۀ صحیح افعال از ابعاد گوناگون زمانی، ساختاری ومعنایی؛ 
   در این بخش توجه به معلوم(دارای فاعل) ومجهول( دارای نائب فاعل) بودن فعل ها مورد سؤال است. 

 2. توجه به معرفه (دارای ال) ونکره (بدون ال) بودن اسم ها وچگونگی ترجمۀ آن ها؛
 3. توجه به ترجمۀ ضمیرهای متصل؛ 
   این نکته ریز است وهمیشه مورد توجه طراحان سؤال در تست های دشوار بوده است که اصولا در این نوع از سؤال، گزینه ها دارای خطای فاحشی نبوده وتفاوت ها بسیار ظریف و ریز  می باشند اما کم تر پیش می آید که دانش آموزان این نکته را در حل تست های ترجمه ای در نظر بگیرند.

 4. توجه به مفرد وجمع بودن اسم ها:
  این امر به دلیل عمومیتی که دارد در تست های ترجمه به صورت همه گیر کاربرد دارد.

 5. دقت در ترجمۀ؛
   (کل+ اسم مفرد= هر…) و (کل+ اسم جمع = همۀ…)

 6. حفظ ترتیب ترجمۀ عبارت؛ 
   (مضاف + مضاف إلیه+ صفت) که در فارسی به صورت ( مضاف+ صفت+ مضاف إلیه) ترجمه می شود.

 7. توجه به حفظ ساختار عبارات وعدم جابه جایی وحذف آن ها؛ 
  چراکه در بسیاری از گزینه ها امکان تغییر ساختار در ترجمۀ عبارت عربی ویا حذف ترکیب وجود دارد،
  باید دقت داشت که چیزی از قلم نیفتد. 

 8. ترجمۀ اسم اشاره و اسم پس از آن به صورت صحیح؛ 
  (اسم اشاره+ اسم ال دار= ترکیب) و (اسم اشاره+ اسم بدون ال= جمله)
   که در نوع ترجمه با یک دیگر متفاوت هستند.

 • در کتاب عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۰ و۱۱ مشاوران آموزش؛

   تمامی این نکات کلیدی در حین بررسی تست ها در ابتدای پاسخ نامۀ آن ها به شیوۀ کاملا موردی نام برده شده وبر روی تست ها به صورت عینی وبه تفصیل مورد تحلیل قرار گرفته اند. 

برای دریافت کتاب عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۰ و۱۱ مشاوران آموزش به این لینک مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن