پژوهش های مقایسۀ سبک مدیریت معلمان

سبک های مدیریت کلاس در رویکرد رهبری معلمان

۶ (پژوهش های مقایسة سبک مدیریت معلمان)

مارتین وبالدوین(۱۹۹۶)، برای کاربرد چارچوب نظری ولفگانگ وگلیکمن در پژوهش پرسشنامه ای با نام(ICMS) طراحی کرده

ودر پژوهشی به مقایسۀ سبک مدیریت کلاس معلمان متوسطه و ابتدایی پرداخته اند.

طبق نتایج این مطالعه؛

معلمان ابتدایی در مقایسه با معلمان متوسطه کمتر به سبک مداخله گر گرایش دارند.

پس از آن در سال ۱۹۹۸، مارتین، ین وبالدوین، با طراحی پرسش نامۀ دیگری به نام(ABCC)

بر مبنای همین چارچوب نظری، ابزاری برای سنجش باورهای معلمان دربارۀ کنترل تدارک دیدند

که مبنای چندین پژوهش اساسی در این زمینه قرار گرفته است.

از آن جمله؛

پژوهش مارتین وهمکاران در سال(۱۹۹۹) است که با استفاده از این پرسشنامه«تفاوت سبک مدیریت کلاس معلمان زن ومرد ومعلمان مدارس متوسطۀ شهری و روستایی» را مشاهده کردند.

طبق یافته های پژوهش؛

معلمان مدارس روستایی کنترل بیشتری بر مدیریت آموزش نسبت به معلمان شهری اعمال می کنند؛ اما از لحاظ جنسیت تفاوت معنا دار مشاهده نشده است.

همچنین مارتین، ین و بالدوین(۱۹۹۸)«تأثیر متغیرهای دوره های آموزشی واندازۀ کلاس را بر سبک مدیریت کلاس معلم» مطالعه کرده اند. و نتایج بیانگر وجود رابطۀ معنادار میان کلاس های پرجمعیت وکاربرد سبک مداخله گر وتأثیر دوره های آموزشی مدیریت کلاس در تمایل به سبک تعاملی است.

هم چنین مارتین وشوهو(۲۰۰۳) در پژوهشی«تأثیر سابقۀ خدمت وسن را بر سبک مدیریتی معلمان» بررسی کرده اند.

تحلیل نتایج نشان داد؛

معلمان باسابقه نسبت به معلمان کم سابقه در بعد مدیریت افراد و رفتار کنترل بیشتری اعمال می کنند وهم چنین میان سن ومیزان کنترل در مدیریت افراد همبستگی مثبت وجود دارد.

چامبرز و هنسون(۲۰۰۱) رابطۀ«نوع شخصیت واثربخشی تدریس را به عنوان عوامل پیش بینی کنندۀ جهت گیری کنترل کلاس، بررسی کرده اند. این مطالعه نیز که بر اساس چارچوب ولفگانگ(۱۹۹۶) وپرسش نامۀABCC مارتین ، صورت گرفته است؛ رابطۀ معنادار میان نوع شخصیت وبعد مدیریت افراد وهم چنین میان اثربخشی تدریس وبعد مدیریت آموزش گزارش داده است.

با وجود اینکه موضوع مدیریت کلاس در خارج از کشور، دامنۀ پژوهشی تقریبا گسترده ای را به خود اختصاص داده است؛ لیکن پژوهش های داخل کشور در این زمینه بسیار اندک است.

پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش:

با توجه به تأثیر آموزش (مدرک و رشتۀ تحصیلی) در ایجاد تفاوت معنادار در سبک مدیریت کلاس معلمان،

و با توجه به اینکه سبک غالب مدیریتی معلمان، مداخله گری وکنترل است؛

لذا برای بهبود فرایند یاددهی- یادگیری به سیاست گزاران، برنامه ریزان ومجریان سیستم تعلیم وتربیت، پیشنهاد می شود:

  1. برخورداری از تحصیلات حداقل کارشناسی ومهارت های مدیریت اثربخش کلاس درس، به عنوان یک پیش نیاز وملاک ضروری در گزینش وارزشیابی معلمان در نظر گرفته شود.
  2. با برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های آموزش ضمن خدمت وبا افزودن بحث مدیریت کلاس به سرفصل دروس مراکز تربیت معلم و رشته های تربیت دبیری، برای ارتقای سبک رفتاری معلمان در مدیریت کلاس اقدام شود.

منبع:

عالی، آمنه، امین یزدی، امیر؛ تأثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن