رابطۀ سبك رفتار رهبری معلم با خلاقيت دانش آموزان

سبک های مدیریت کلاس در رویکرد رهبری معلم

۶ (رابطۀ سبك رفتار رهبری معلم با خلاقيت دانش آموزان)

بر اساس فرضية اول پژوهش،

رابطة سبك رفتار رهبري وظيفه مدار و خلاقيت دانش آموزان در تحقيق مورد نظر تأييد شده است.

در اين سبك رهبري، كنترل كلاس در دست معلـم و رابطه معلم با دانش آموزان بسيار خشك است و در مواردي به كـاهش يـادگيري درس در كلاس منجر ميشود؛

به اين دليل كه در مواقعي كه دانش آموز نكته اي را متوجه نمـي شـود، نمي تواند به راحتي سؤال خود را بپرسد،

بنـابراين، ارائـة درس بـه صـورت وظيفـه مدارانـة صرف، در مرحلة اول، استرس دانـش آمـوزان را افـزايش مـي دهـد

و در نهايـت در رونـد يادگيري دانش آموزان مشكل ايجاد مي كند

و ارائة اين سبك تا حد بسيار كمي براي تحريك دانش آموزان به آماده بودن در كلاس مطلوب است.

بر اساس فرضـية دوم پـژوهش،

رابطـة سـبك رفتـار رهبـري رابطـه مـدار و خلاقيـت دانش آموزان در تحقيق مورد نظر تأييد شده است.

در سبك رهبري رابطه مدار روابط معلم و دانش آموز بسيار نزديك است و توجه معلم به درس و پيشرفت هاي درسي دانش آمـوزان، به سبب روابط دوستانة آنها، حداقلي است.

بنابراين، برقراري روابط نزديك و دوسـتانه بـا دانش آموزان بيش تر در جهـت؛

  • تقويـت ضـعف هـاي دانـش آمـوزان
  • همـوار كـردن مسـير پيشرفت
  • كاهش استرس دانش آموزان
  •  ايجاد جـو آرام بـراي پاسـخ بـه سـؤالات مكـرر دانش آموزان است.

بر اساس فرضية سوم پژوهش،

رابطة سبك رفتار رهبري تلفيقي و خلاقيت دانش آموزان در تحقيق مورد نظر تأييد شده است.

اين سـبك تركيبـي از سـبك رهبـري رابطـه مـدار و وظيفه مدار و سبكي بينابيني است. 

معمولا، هنگام ارائة درس، سبك رفتار وظيفه مدار (رفتـار جدي براي تدريس) نتايج مطلوبي دارد، به اين دليل كه دانـش آمـوزان را ملـزم بـه داشـتن تمركز بيش تر بر درس مي كند و رفتار رابطه مـدار بـراي بررسـي سـؤالات و نكـات مـبهم دانش آموزان بسيار مطلوب است.

فرضية چهارم؛

 پژوهش رابطة خلاقيت بـا جنسـيت دانـش آمـوزان را بررسـي مـي كنـد.

پژوهشگران بسياري معتقدند كه خلاقيت موهبتي خدادادي است كه، به تساوي، ميان زن و مرد تقسيم شده است؛

اما نحوة نگرش جامعه بـه دختـران و پسـران، نقـش هـاي متفـاوت اجتماعي و بسترهاي متفاوت شكوفايي خلاقيت سبب شده است، به رغم استعداد يكسان، خلاقيت دختران و پسران به درجات متفاوتي با يك ديگر بروز كند

و ايـن بـر عهـدة معلـم است كه، بر اساس مطالعاتي كه در اين خصوص داشته و تجربيات مسـتقيم خـود و سـاير معلمان، به كشف خلاقيت و تقويت آن اقدام كند.

منبع:

سلیمان نژاد، اکبر؛ رابطة سبك رفتار رهبري معلم با خلاقيت دانش آموزان مدارس راهنمايي، تفكر و كودك، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سال پنجم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ۱۳۹۳ ،۵۹ -۷۶

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن