رویدادها

رویداد و نشست‌های علمی و خبری که در حوزه علوم انسانی برگزار می‌گردد در بخش اصلی رویدادها نمایش داده می‌شود و قابل دسترسی است.

ارگان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی برای اطلاع رسانی اخبار سازمان خود و یا پاسخ به پرسش های عمومی از خبرنگاران خبرگزاری های معتبر دعوت میکنند تا اخبار مورد نظرشان را بصورت خبر در رسانه های خبری منتشر کنند .

 

نشست تأثیر تحقیقات بر سیستم آموزشی

مرکز ترویج علوم انسانی با هدف توجه به کتاب و کتابخوانی سلسله نشست های را طراحی و با همکاری آموزش و پرورش سعی در برگزاری هر چه بهتر این نشست ها  در جهت ارتقا فرهنگ کتابخوانی دارد.

مکان: مصلی امام خمینی(ره) _نمایشگاه بین‌المللی کتاب_ رواق غربی_ سالن نشست ها

 • خلاقیت و کارآفرینی _ دکتر محسن بهارلو _ مرکز ترویج علوم انسانی_ شنبه ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • نقش زنان در ارتقای فرهنگ مطالعه_ فرحناز مینایی پور_ مرکز ترویج علوم انسانی_ شنبه۱۶-۱۵
 • والدین و کتاب‌خوانی_  دکتر کیومرث جهانگردی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ یکشنبه۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • تأثیر مطالعات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بر سیستم آموزشی_ دکتر کریمی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ دوشنبه_ ۱۲-۱۰
 • نقش نهادها و دستگاه‌های فرهنگی در ترویج کتاب‌خوانی در مدرسه_ آقای ولی پور_ مرکز ترویج علوم انسانی_ سه شنبه۱۱
 • بسته‌های آموزشی جایگزین کتاب‌های درسی_ دکتر امانی طهرانی_ مرکز ترویج علوم انسانی_سه شنبه ۱۶-۱۵
 • برنامه درسی ملی و و نقش آن در تدوین کتاب درسی فلسفه_ فخری ملکی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه ۱۳-۱۲
 • تألیف کتاب درسی_ دکتر سلامت پناه_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه_ ۱۶_۱۵
 • کتاب‌های آموزشی داستانی کودکان و نوجوانان_ رضایی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۶:۳۰
 • آموزش متوسطه_ دکتر دری_ مرکز ترویج علوم انسانی_ پنج شنبه_ ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • حرفه‌گری در آموزش و معلمی_ دکتر حسینی‎خواه_مرکز ترویج علوم انسانی_ پنج شنبه_ ۱۶-۱۵
 •  

منتظر حضور گرم شما هستیم.

نشست «کتاب والدین» در نمایشگاه کتاب تهران

عنوان سخنرانی: کتاب والدین

سخنران:  کیومرث جهانگردی

مرکز ترویج علوم انسانی با هدف توجه به کتاب و کتابخوانی سلسله نشست‌ را طراحی و با همکاری آموزش و پرورش سعی در برگزاری هر چه بهتر این نشست ها  در جهت ارتقا فرهنگ کتابخوانی دارد.

در نشست روز شتبه ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰ میزبان جناب آقای دکتر کیومرث جهانگردی مدیر آموزش خانواده وزارت آموزش و پرورش هستیم. 

با عنوان سخنرانی : کتاب والدین

مکان: مصلی امام خمینی(ره) _نمایشگاه بین‌المللی کتاب_ رواق غربی_ سالن نشست ها

 • خلاقیت و کارآفرینی _ دکتر محسن بهارلو _ مرکز ترویج علوم انسانی_ شنبه ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • نقش زنان در ارتقای فرهنگ مطالعه_ فرحناز مینایی پور_ مرکز ترویج علوم انسانی_ شنبه۱۶-۱۵
 • والدین و کتاب‌خوانی_  دکتر کیومرث جهانگردی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ یکشنبه۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • تأثیر مطالعات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بر سیستم آموزشی_ دکتر کریمی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ دوشنبه_ ۱۲-۱۰
 • نقش نهادها و دستگاه‌های فرهنگی در ترویج کتاب‌خوانی در مدرسه_ آقای ولی پور_ مرکز ترویج علوم انسانی_ سه شنبه۱۱
 • بسته‌های آموزشی جایگزین کتاب‌های درسی_ دکتر امانی طهرانی_ مرکز ترویج علوم انسانی_سه شنبه ۱۶-۱۵
 • برنامه درسی ملی و و نقش آن در تدوین کتاب درسی فلسفه_ فخری ملکی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه ۱۳-۱۲
 • تألیف کتاب درسی_ دکتر سلامت پناه_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه_ ۱۶_۱۵
 • کتاب‌های آموزشی داستانی کودکان و نوجوانان_ رضایی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۶:۳۰
 • آموزش متوسطه_ دکتر دری_ مرکز ترویج علوم انسانی_ پنج شنبه_ ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • حرفه‌گری در آموزش و معلمی_ دکتر حسینی‎خواه_مرکز ترویج علوم انسانی_ پنج شنبه_ ۱۶-۱۵
 

منتظر حضور گرم شما هستیم.

 

 

سلسله نشست نقش زنان در ارتقای فرهنگ مطالعه

مرکز ترویج علوم انسانی با هدف توجه به کتاب و کتابخوانی سلسله نشست های را طراحی و با همکاری آموزش و پرورش سعی در برگزاری هر چه بهتر این نشست ها  در جهت ارتقا فرهنگ کتابخوانی دارد.

در نشست روز شتبه  ۷ اردیبهشت ساعت ۱۵ میزبان سرکار خانم دکتر فرحناز مینایی پور  مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پروش هستیم. 

با عنوان سخنرانی : نقش زن در ارتقا فرهنگ مطالعه

مکان: مصلی امام خمینی(ره) _نمایشگاه بین‌المللی کتاب_ رواق غربی_ سالن نشست ها

 • خلاقیت و کارآفرینی _ دکتر محسن بهارلو _ مرکز ترویج علوم انسانی_ شنبه ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • نقش زنان در ارتقای فرهنگ مطالعه_ فرحناز مینایی پور_ مرکز ترویج علوم انسانی_ شنبه۱۶-۱۵
 • والدین و کتاب‌خوانی_  دکتر کیومرث جهانگردی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ یکشنبه۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • تأثیر مطالعات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بر سیستم آموزشی_ دکتر کریمی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ دوشنبه_ ۱۲-۱۰
 • نقش نهادها و دستگاه‌های فرهنگی در ترویج کتاب‌خوانی در مدرسه_ آقای ولی پور_ مرکز ترویج علوم انسانی_ سه شنبه۱۱
 • بسته‌های آموزشی جایگزین کتاب‌های درسی_ دکتر امانی طهرانی_ مرکز ترویج علوم انسانی_سه شنبه ۱۶-۱۵
 • برنامه درسی ملی و و نقش آن در تدوین کتاب درسی فلسفه_ فخری ملکی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه ۱۳-۱۲
 • تألیف کتاب درسی_ دکتر سلامت پناه_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه_ ۱۶_۱۵
 • کتاب‌های آموزشی داستانی کودکان و نوجوانان_ رضایی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۶:۳۰
 • آموزش متوسطه_ دکتر دری_ مرکز ترویج علوم انسانی_ پنج شنبه_ ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • حرفه‌گری در آموزش و معلمی_ دکتر حسینی‎خواه_مرکز ترویج علوم انسانی_ پنج شنبه_ ۱۶-۱۵
 

منتظر حضور گرم شما هستیم.

نشست خلاقیت و کارآفرینی در نمایشگاه کتاب تهران

مرکز ترویج علوم انسانی با هدف توجه به کتاب و کتابخوانی سلسله نشست های را طراحی و با همکاری آموزش و پرورش سعی در برگزاری هر چه بهتر این نشست ها  در جهت ارتقا فرهنگ کتابخوانی دارد. 

در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میزبان یکایک شما خواهیم بود.

در نشست روز شتبه  ۷ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰ میزبان جناب آقای دکتر محسن بهارلو  معاونت توسعه مدیریت پشتیبانی هستیم. 

 

با عنوان سخنرانی : خلاقیت و کارآفرینی

مکان: مصلی امام خمینی(ره) _نمایشگاه بین‌المللی کتاب_ رواق غربی_ سالن نشست ها

 • خلاقیت و کارآفرینی _ دکتر محسن بهارلو _ مرکز ترویج علوم انسانی_ شنبه ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • نقش زنان در ارتقای فرهنگ مطالعه_ فرحناز مینایی پور_ مرکز ترویج علوم انسانی_ شنبه۱۶-۱۵
 • والدین و کتاب‌خوانی_  دکتر کیومرث جهانگردی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ یکشنبه۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • تأثیر مطالعات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بر سیستم آموزشی_ دکتر کریمی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ دوشنبه_ ۱۲-۱۰
 • نقش نهادها و دستگاه‌های فرهنگی در ترویج کتاب‌خوانی در مدرسه_ آقای ولی پور_ مرکز ترویج علوم انسانی_ سه شنبه۱۱
 • بسته‌های آموزشی جایگزین کتاب‌های درسی_ دکتر امانی طهرانی_ مرکز ترویج علوم انسانی_سه شنبه ۱۶-۱۵
 • برنامه درسی ملی و و نقش آن در تدوین کتاب درسی فلسفه_ فخری ملکی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه ۱۳-۱۲
 • تألیف کتاب درسی_ دکتر سلامت پناه_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه_ ۱۶_۱۵
 • کتاب‌های آموزشی داستانی کودکان و نوجوانان_ رضایی_ مرکز ترویج علوم انسانی_ چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۶:۳۰
 • آموزش متوسطه_ دکتر دری_ مرکز ترویج علوم انسانی_ پنج شنبه_ ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰
 • حرفه‌گری در آموزش و معلمی_ دکتر حسینی‎خواه_مرکز ترویج علوم انسانی_ پنج شنبه_ ۱۶-۱۵
 

منتظر حضور گرم شما هستیم.

برای سی‌وسومین سالمرگ سیمون دوبوار

«۲۵فروردین مقارن با ۱۴آوریل، سالگرد درگذشت سیمون دوبوار فیلسوف و فمینیست فرانسوی»

 

سيمون دوبوار يكي از پرآوازه‌ترين كساني بود كه در دهه ۷۰ از طريق كتاب‌هاي علمي، رمان، مقاله و سخنراني در سمينارها و ارتباطات جمعي نظرياتي را پيرامون نقش و جايگاه زنان و فزایند تاريخي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي زنانگي مطرح نمود. 

به بهانۀ درگذشت این نویسنده بزرگ و اکتیویستِ تأثیرگذار برآن شدیم که از زندگی و آراء او  بنویسیم؛

پیش از پرداختن به زندگی دوبوار ضروری است که توضیح مختصر و مفیدی از مفهوم «فمینیسم» ارائه گردد:

فمینیست کیست؟

هر زن و مردی، چنانچه به قوانین مرد سالار و زن‌ستیزانه اعتراض داشته باشد و در جهت برابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زن و مرد به مبارزه با نظام مردسالار بپردازد، «فمینیست» محسوب می‌شود.

فمینیسم برخلاف باور عمومی «ضد مرد» نیست، بلکه با نادیده گرفتن حقوق زنان مخالف است و می‌کوشد زنان را نسبت به حقوق فراموش‌شدۀ خود آگاه سازد و به جامعۀ زنان «مهارت مطالبه‌گری» بیاموزد.

در بیانی مختصر می‌توان گفت: فمینیسم تلاشی برای دستیابی به عدالت جنسیتی در جامعه است.

آيا سيمون دوبوار يك فمينيست بود؟

بسياري بر اين اعتقادند كه چون فمينيسم تئوري مرجعي نداشت و ابعاد علمي استثمار زن و تبعيض عليه زنان به صورت مكتوب كمتر مورد توجه قرار گرفته و در كتاب‌ها، رمان‌ها و به خصوص كتاب «جنس دوم» سيمون دوبوار اين مطالب به صورت مختلف نوشته شده بود، فمينيست‌ها اعتبار زيادي به او دادند و عده‌اي هم معتقدند سيمون دوبوار از اين امر مطلع نبود و نهايتاً برخي نيزبر اين اعتقاد بودند كه سيمون دوبوار از فمينيست‌هاي دو آتشه است، تا آنجا که در بیشتر نشست‌های علمی و سمینار‌های حوزۀ زنان حضوري فعال داشت.

در سال ۱۹۷۲ آلیس شوارتز (Alice Schwarzer) با سیمون دوبوار که از سال ۱۹۶۸به عنوان مادر فمینیسم شناخته شد، در نشریه‌ی “نوول ابزرواتور” مصاحبه‌ی مشهوری به چاپ رساند که پس از انتشار به یک گفت‌وگوی تاریخی بدل گشت. در ادامه بخشی از این مصاحبه آوررده شده است:

آلیس شوارتسر: در مرحله‌ی فعلی کشمکش‌ها نظر شما درباره‌ی کنار گذاشتن مردان از فعالیت‌های جمعی زنان چیست، یعنی منشی که در میان اکثر فعالان این حوزه و همچنین در فرانسه باب شده؟
سیمون دوبوار: بله، من تا حد خاصی موافق حذف مردان از فعالیت‌های زنان هستم. در اینجا مسئله‌ی اصلی مرحله‌ای است که در آن قرار داریم. دلایل بسیاری نیز برای این ادعا وجود دارد: در بسیاری از موارد باید در انتظار آن باشیم که مردان در قالب این گروه‌ها نیز نتوانند از بازتاب‌ها و کنش‌های مردانه‌ی خود خودداری کنند. آن‌ها می خواهند حرف بزنند و دستور بدهند. مسئله‌ بسیار مهم این است که زنان در این گروه‌ها با همسر یا دوستان مذکر خود یا کسانی که وابستگی بسیاری به آن‌ها دارند، روبرو نشوند؛ زیرا در اصل مجبور خواهد بود خود را از وابستگی به آن‌ها خلاص کنند…
آلیس شوارتسر: شما چه امکانات عینی‌ای برای آزادی زنان می‌بینید؟ این امکانات بیشتر فردی هستند یا جمعی؟
سیمون دوبوار: به عنوان اولین گام زنان باید خارج از خانه کار کنند. در گام دوم باید در صورت امکان از ازدواج خودداری کنند؛ زیرا این کار برای آنان خطرناک است. اما آنچه برای استقلال واقعی آن‌ها مهم به شمار می‌آید، داشتن شغل است. من این را به تمام زنانی که در این باره می‌پرسند، توصیه می‌کنم. این شرط لازمی است که به آن‌ها اجازه می‌دهد در صورت نیاز از همسران خود جدا شوند. با داشتن شغل آنان می‌توانند خرج خود و فرزندان‌شان را تأمین کنند و بدون وابستگی زندگی خود را پیش ببرند… به خوبی می‌دانم که کار در جامعه‌ی امروزی نه تنها رهایی بخش نیست؛ بلکه انسان را با خود بیگانه می‌کند. اما در نهایت زنان باید میان یکی از این دو نوع از-خود-بیگانگی انتخاب کنند: خانه‌داری یا اشتغال بیرون از خانه! با وجود این کار درآمدزا نخستین شرط استقلال زن است…

شایان ذکر است که در فرانسه سال ۱۹۴۹ قوانین ازدواج برای زنان بسیار دست و پاگیر بوده و حق طلاق برای آنان بسیار محدود بوده‌است، ازاین‌رو است که دوبوار ازدواج را بندی برای زنان شمرده و آزادی آنان را منوط به «ازدواج نکردن» دانسته است.

هرچند قانون طلاق در فرانسه در سال ۱۷۹۲ به تصویب رسید ولی به‌علت پیش‌بینی شرایط سنگین مانند محدودیت سنی برای تقاضای طلاق (شوهر بیش از ۲۵ سال و زن بیش از ۲۱ سال و کمتر از ۴۵ سال)، گذشت مدت ۲ سال از شروع ازدواج، محدودیت‌های تقاضای طلاق (۴ بار در سال) و بالاخره حل کلیه اختلافات مالی و تخصیص نصف دارایی زوجین به فرزندان حاصل از ازدواج و غیره، قانون طلاق عملاً قابل اجرا نبود.

در پایان می‌توان گفت در خصوص اندیشه سیاسی و فلسفی و آراء فمینیستی دوبوار نظرات گوناگون و متفاوتی وجود دارد ولی آنچه مبرهن است تأثیر اجتماعی این اکتیویست فرانسوی بر زنان فرانسه و زنان جهان است، به ویژه در روزگاری که زنان از حداقل حقوق خود همچون حق طلاق بی‌بهره بودند.

دوبوار در طول عمر گرانقدر خود کتاب‌های بسیاری نگاشت که از بین آن‌ها می‌توان به: مهمان (۱۹۴۳)، خون دیگران (۱۹۴۵)، همه می‌میرند (۱۹۴۶)، ماندارین‌ها (۱۹۵۴)،‌ خاطرات یک دختر مطیع (۱۹۵۸)، مرگی بسیار آرام (۱۹۶۴)، تصاویر زیبا (۱۹۶۶)،‌ زن وانهاده (۱۹۶۷)، کهنسالی (۱۹۷۰)، مراسم وداع (۱۹۸۴) اشاره کرد.

سرانجام دوبوار در چنین روزی یعنی ۱۴ آوریل ۱۹۸۶ و در سن هفتاد سالگی به علت بیماری ذات‌الریه درگذشت. وی را در گورستان مونپارناس در کنار ژان پل سارتر به خاک سپردند. در مراسم خاک‌سپاری بودوار، سرود مورد علاقه او با طنینی آرام از سینه دوستدارانش برخاست؛

«ما، زنان، که بی گذشته هستیم
ما، زنان، که از ابتدای روزگارتاریخی نداریم
ما، زنان، که سرزمین تیره هستیم
بگذارید ما، بردگان، برخیزیم
برخیزید! برخیزید!»

خواندن ؛ توانستن است. شعار نمایشگاه کتاب ۹۸

در پنجمین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که به ریاست دکتر محسن جوادی برگزار شد، محمود آموزگار، علی اکبر اشعری، فریدون عموزاده خلیلی، علی اصغر سیدآبادی، میثم نیلی، یحیی دهقانی، داریوش نویدگویی، ابراهیم حیدری، مهدی اسماعیلی‌راد، محمدجواد مرادی‌نیا، قادر آشنا، ایوب دهقانکار و امیرمسعود شهرام‌نیا حضور داشتند.

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «خواندن؛ توانستن است» از ۴ تا ۱۴ اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

شعار نمایشگاه کتاب سال ۹۸ « خواندن؛ توانستن است.» انتخاب شد تا بار دیگر توجه به کتاب و کتاب‌خوانی  مورد توجه عموم قرار گیرد.

برای رسیدن به سرانه بالا در مطالعه و کتاب‌خوانی علاوه‌بر انتخاب شعارهای مناسب و انگیزشی نیازمند ایجاد فرهنگ کتاب‌خوانی هستیم و مناسب‌ترین زمان برای نهادینه کردن این عادت اجتماعی سودمند در شهروندان در سنین کودکی است.

(بیشتر…)

ساموئل بکت پس از گذشت یک قرن

«استراگون: … بیا بریم.
ولادیمیر: نمی تونیم.
استراگون: چرا؟
ولادیمیر: در انتظار گودو ایم.
استراگون: (نومید) آه! (مکث) مطمئنی همین جا بود؟
ولادیمیر: چی؟
استراگون: جایی که باید منتظر باشیم.
ولادیمیر: گفت کنار درخت. (به درخت نگاه می کنند) هیچ درخت دیگه یی می بینی؟
استراگون: این چیه؟
ولادیمیر: نمی دونم. یه درخت بید.
استراگون: پس برگ هاش کجان؟
ولادیمیر: حتما خشکیدن.
استراگون: پس حالا مجنون نیست.
ولادیمیر: شایدم فصلش نیست.
استراگون: به نظرم بیشتر شبیه یه بوته ست.
ولادیمیر: یه درختچه.»

(بیشتر…)

زادروز پژوهشگر ایرانی، محمود عنبرانی

محمود عنبرانی پژوهشگر، نویسنده و شاعر معاصر سال ۱۳۱۳در چنین روزی متولد شد. وی تحصیلات متوسطه را در شهر زادگاهش، سبزوار، گذراند و در سال ۱۳۳۳ به مشهد رفت. دو سال پس از آن در کنکور دانشکده پزشکی مشهد پذیرفته شد ولی به دلیل مشکلات شخصی نتوانست آن را دنبال کند. در سال ۱۳۴۳ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی مشهد پذیرفته شد و سال آخر دورۀ کارشناسی در کنکور بورسیه هنرهای دراماتیک اهدایی دانشگاه نانسی فرانسه، رتبه اول را از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد کسب کرد.

او در سال ۱۳۴۷ به اصفهان رفت و در رشته مدیریت دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل شد و در کارخانه ذوب آهن اصفهان به اشتغال پرداخت.

(بیشتر…)

معلم پیشکسوت از میانِ ما پر کشید

غلامحسین حیدری از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت براثر سکته قبلی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مرکز ترویج علوم انسانی: مرحوم غلامحسین حیدری سال ۱۳۲۲ در شهر مشهد به دنیاآمد. در مقطع کارشناسی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شد و با موفقیت از این رشته فارغ‌التحصیل گردید. دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران گذراند و در محضر اساتیدی همچون  آیات عظام حجج اسلام درافشان، شوشتری، مولوی، حکیمی، شهید هاشمی‌نژاد با فرهنگ اسلامی آغاز شد.

(بیشتر…)

جانِ «سلامتی» در مناطق سیل‎زده در خطر است

روز جهانی بهداشت و سلامتی در ایران در حالی به پایان رسید که بسیاری از هم‌وطنان ما در شهرهای گلستان، لرستان، خوزستان و… با مصیبتی به نام سیل دست به گریبان بودند.

جاری شدن سیل در هزاران روستا و ده‌ها شهر وضعیت اسکان شهروندان را با دشوار ی روبرو ساخته‌است؛ یکی از مشکلات شایع، آلودگی‌های محیطی است.

به گزارش خبرنگار مرکز ترویج علوم انسانی و به نقل از روزنامه همشهری: 

محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت با اشاره به کنترل بیماری‌های عفونی و حفظ کیفیت آب آشامیدنی در مناطق سیل زده گفت: «اگرچه سیل در بسیاری از نقاط کشورمان نگرانی‌هایی ایجاد کرده است اما خوشبختانه تا این لحظه هیچ گزارشی از بیماری‌های عفونی و مسری روده‌ای در این مناطق گزارش نشده است.

(بیشتر…)