تکنیک های تست زنی

فنون تست زنی در کنکور

 چند  تکنیک طلایی در تست زنی برای کنکور

 

 تکنیک ۱:

درﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت ﮐﻨﮑﻮر اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺴﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺆاﻻت دﻧﺒﺎل روشﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

تکنیک ۲:

ﺧﻮدراﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻫﺮﻧﻮع ﺳﺆاﻟﯽ درﺳﺮﺟﻠﺴﻪی ﮐﻨﮑﻮرآﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ.

تکنیک ۳:

ﺳﺆاﻻت ﻫﺮدرس رادرﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺑﺎﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺺ،ﯾﮏ ﺳﺘﺎرهای ودوﺳﺘﺎرهای ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

تکنیک ۴:

باﯾﺪاﯾﻦ ﻓﻦ ﺟﺴﻮراﻧﻪ راﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪﮐﻪ ازﺳﺮﺑﻌﻀﯽ ﺗﺴﺖﻫﺎﺑﮕﺬرﯾﺪ.

تکنیک ۵:

درﺗﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻣﻮردﮔﺰﯾﻨﻪی ﺻﺤﯿﺢ ﺷﮏ دارﯾﺪﺗﻨﻬـﺎزﻣﺎﻧﯽ رﯾﺴﮏ ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ اﻃﻤـﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪﺣـﺪاﻗﻞ دوﮔـﺰﯾﻨﻪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.

فنون تست زنی

تکنیک ۶:

ﻗﺒﻞ ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﺴﺖ،ﺗﻤﺎم اﺟﺰاءآن راﺑﺎدﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

تکنیک ۷:

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪﻗﺒﻞ ازﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮﺗﺴﺖ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ راﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ.

تکنیک ۸:

درﺟﻠﺴﻪی ﮐﻨﮑﻮردﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪدرﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮارﻧﮕﯿﺮﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.

تکنیک ۹:

درﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻫﺮﺗﺴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

تکنیک ۱۰:

اﮔﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮورﺗﺴﺖﻫﺎﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ،ﭘﺎﺳﺦ راﺗﻨﻬﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﯿﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن اول اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

تکنیک ۱۱:

ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ درﺗﺴﺖ زﻧﯽ ﭼﻬﺎرﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ:ﺗﻤـﺮﯾﻦ ورﮐـﻮردﮔﯿﺮی ﺗﺴﺖ زﻧﯽ،ﺷـﺎداﺑﯽ وﺳـﺮﺣﺎل ﺑﻮدن،ﺗﻤﺮﮐﺰو آراﻣﺶ،وﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ.

کانال مشاوران

چطوری مهارت تست زنی را تمرین کنیم؟

تمامی تست ها در یک درس ارزش برابر دارند.  پس اول سئوال هایی را حل کن، که راحت تر هستند. با این کار در مجموع تعداد تست بیشتری حل می شه . این کار باعث ایجاد اعتماد به نفس و روحیه بالا تر می‌شود.

روی هیچ مسئله‌ای حتی اگر کطئن هستید، می‌توانید حل کنید، زیاد وقت نگذارید. ابتدا تست‌های راحت را پاسخ دهید تا هم زمان را از دست ندهید، هم ذهنتان کمتر خسته شود و اعتماد به‌نفستان بالاتررود.

چه زمانی تست بزنیم؟

تا وقتی که یک درس را یاد نگرفته اید، تست‌های حل شده را بررسی نکنید، تست جدید حل نکنید! (در برخی موارد استثنا وجود دارد).

بهتر است تست زدن بلافاصله بعد از مطالعه نباشد و بعد از یک یا دو روز بعد از مطالعه شروع به تست زدن کنید تا با سواد خودتان تست بزنید نه با مطالبی که در حافظه موقت شما ذخیره شده است.

با زمان تست بزنیم یا بدون زمان؟

اگر تستی را نتوانستید در ۴-۵ دقیقه حل کنید، باید یک چیز را برای حل این تست یاد بگیرید.

معمولاً برای هر تست عمومی حدود یک دقیقه و هر تست اختصاصی حدود یک و نیم دقیقه می توانیم زمان صرف کنیم. تست زمان دار باعث میشه دقت و سرعت شما افزایش پیدا کند.

منابع:

کتاب فنون تست‌زنی، سایت parsbook.org

سایت https://m-ganji.com.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن