دکتر ابوالقاسم گورابی

دکتر ابوالقاسم گورابی ، استادیار جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

دکتر ابوالقاسم گورابی

دکتر ابوالقاسم گورابی ، استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران مدرس کارگاه جغرافیای مرکز ترویج علوم انسانی در همایش ارتقای دانش دبیران شهرستان‌های استان تهران خواهد بود.

تحصیلات

کتاب‌های ترجمه شده

فصلی از کتاب

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 1. ابوالقاسم گورابی و احمد نوحه گر. “شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال حوضه آبخیز درکه.” پژوهش های جغرافیایی ۳۹، ۶۰ (۱۳۸۶): ۱۹۶-۱۷۷.
 2. مجتبی یمانی ، جمشید جداری عیوضی و ابوالقاسم گورابی. “شواهد ژئومورفولوژیکی مرز های یخچالی در دامنه های کرکس.” مدرس علوم انسانی ۱۱، ۱ (۱۳۸۶): ۲۰۷-۲۲۸.
 3. احمد نوحه گر ، مجتبی یمانی و ابوالقاسم گورابی. “تغییرات مورفولوژی رود خانه میناب پس از احداث سد و تبعات ناشی از آن.” پژوهشهای دانش زمین ۱، ۱ (۱۳۸۷): -.
 4. مجتبی یمانی ، محمدرضا قاسمی ، سیدکاظم علوی پناه و ابوالقاسم گورابی. “مورفوتکتونیک ناحیه دهشیر با استفاده از تکنیک های ژئومورفومتری.” پژوهشهای جغرافیای طبیعی ۴۲، ۷۱ (۱۳۸۹): ۱-۲۰.
 5. مجتبی یمانی ، سمیه ذهاب ناظوری و ابوالقاسم گورابی. “بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی های باد و دانه سنجی ذرات ماسه.” مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ۱، ۴ (۱۳۹۰): ۳۳-۱۷.
 6. ابوالقاسم گورابی و مجتبی یمانی . “ارتباط کمی ویژگیهای مورفولوژیک حوضه های زهکشی و مخروطافکنه های آنها در ایران مرکزی.” پژوهش های ژئومورفولوژی کمی – انجمن ژئومورفولوژی ۳، ۲ (۱۳۹۱): ۱۸-۱.
 7. مجتبی یمانی ، ابوالقاسم گورابی و صمد عظیمی راد. “زمین لغزش بزرگ سیمره و توالی پادگانه های دریاچه ای.” پژوهشهای جغرافیای طبیعی سال ۴۴، ۴ (۱۳۹۱): ۴۳-۶۰.
 8. ابوالقاسم گورابی و مصطفی کریمی احمدآباد. “تاثیر تکتونیک فعال و تغییرات اقلیمی در تحول مخروط افکنه مروست؛ ایران مرکزی.” نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ۱۲، ۲۷ (۱۳۹۱): ۷-۲۹.
 9. ابوالقاسم گورابی و مصطفی کریمی احمدآباد. “روشی جدید در استخراج مخروط‌افکنه‎ها از مدل رقومی ارتفاع.” پژوهش های ژئومورفولوژی کمی – انجمن ژئومورفولوژی ۱، ۳ (۱۳۹۱): ۸۹-۱۰۰.
 10. مهران مقصودی ، ابوالقاسم گورابی و سحر دارابی. “بررسی تأثیر عامل پوشش گیاهی بر فرسایش آبی مطالعه موردی:حوضه رزین.” پژوهشهای فرسایش محیطی – دانشگاه هرمزگان با همکاری دانشگاه های دیگر ۰، ۹ (۱۳۹۲): ۱-۱۵.

همایش‌های بین المللی

 1. Abolghasem Goorabi Goorabi. “Risk Assessment of Earthquake Base on Neotectonic Evidence.” Positioning Planning in Global Crises, Bandung.
 2. Abolghasem Goorabi Goorabi. “Recent and active deformation patterns along strike-slip faults(Dehshir fault in Central Iran).” IGC COLOGNE 2012-32nd International Geographical Congress, Cologne.
 3. Abolghasem Goorabi Goorabi, and . “Distinction of 2D and 3D Digital Geomorphometry in Earth Sciences Researches.” 33rd International Geographical Congress, Beijing.
 4. Abolghasem Goorabi Goorabi. “A New Method for Extraction of Alluvial Fans from Digital Elevation Model (DEM).” 33rd International Geographical Congress, Beijing.
 5. Abolghasem Goorabi Goorabi. “EXTRACTION OF RIDGES ORDERS FROM DEM TO EVALUATE OF ACTIVE TECTONICS IN CENTRAL ALBORZ MOUNTAINS.” 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOMORPHOLOG, New Delhi.
 6. Abolghasem Goorabi Goorabi. “Anthropogeomorphology and Paleoseismology Blend to Define the Marvast Active Fault Slip History and Potential Seismology, Central Iran.” 8th INTERNATIONAL PATA Days (Blenheim, New Zealand), Wellington.
 7. Abolghasem Goorabi Goorabi. “Quantification of mass wasting volume associated with the giant landslide Maleh‐Kabood induced by the 2017 Kermanshah earthquake by InSAR technique.” 9th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA), Posadas.
 8. Abolghasem Goorabi Goorabi. “Using InSAR techniques to determine landslides deformation induced by large earthquake in the Northwestern Zagros, Iran.” IGU Regional Conference – CAG Annual Meeting – NCGE Annual Conference, Quebec .

همایش‌های داخلی

 1. مجتبی یمانی ، ابوالقاسم گورابی و فاطمه مرادی پور. “پتانسیل یابی ژئوتوریسم مناطق کوهستانی استان لرستان بااستفاده از تکنیکهای چندمعیاره.” اولین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی چشم انداز آینده، اصفهان.
 2. ابوالقاسم گورابی، عارفه شعبانی عراقی، پریسا پیرانی و فاطمه مرادی پور. “تعیین جهات توسعه شهر تفرش با تاکید بر آمایش و توسعه پایدار منطقه.” همایش علوم جغرافیایی ایران، تهران.
 3. مجتبی یمانی ، ابوالقاسم گورابی و زهرا عابدینی. “پیامدهای ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فعالیتهای انسانی در حاشیه آبراهه بابل رود.” ژئومورفولوژی و بحران آب ( سومین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی)، تهران.
 4. مجتبی یمانی ، ابوالقاسم گورابی، مهران مقصودی ، شیرین محمدخان و محمدعلي نظام محله. “آمایش برنامه های توسعه با شناسایی مناطق مستعد سیل در حوضه خطیر کوه استان مازندران بر اساس داده های سیل شهریور ۱۳۹۵ با استفاده از توابع فازی در GIS.” چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین، تهران.
 5. مجتبی یمانی ، ابوالقاسم گورابی، شیرین محمدخان و حمید گنجائیان. “آمایش ژئومورفولوژیکی جهت توسعه مناطق مسکونی بر اساس تلفیق مدل فازی و ANP.” چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین، تهران.
 6. ابوالقاسم گورابی، عادل رسولی و یاسمین جلالی. “پهنه بندی و تحلیل و توسعه کارست با استفاده از روش تلفیقی فازی – سلسله مراتبی در حوضه پاوه.” پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی: ژئومورفولوژی و چالش های محیطی، مشهد.
 7. ابوالقاسم گورابی. “تکتونیک فعال، دیرینه لرزه شناسی و قنات در ایران مرکزی.” پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی: ژئومورفولوژی و چالش های محیطی، مشهد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *