درباره ما

درباره ما مرکز ترویج علوم انسانی به عنوان پایگاه علمی-تخصصی در حوزه علوم انسانی آموزش و پرورش  فعالیت دارد.

مهمترین هدف ما ارتقاء علوم انسانی است چون خوب می دانیم «علوم انسانی محور توسعه کشور است» و برای عملی ساختن این هدف، تا به امروز، این اقدامات را انجام داده‌ایم:

۱) برگزاری ۲۲ همایش‌ تخصصی علوم انسانی؛

۲) کارگاه  های روش تدریس برای تمامی دروس رشته علوم انسانی؛

۳) برگزاری ورکشاپ و دوره های مختلف تخصصی به صورت مجازی

درباره ما دغدغه ما، «آموزش درست علوم انسانی» است که در گسترۀ وسیع کشور صورت گیرد و برای این مهم، اطلاعات و داده های علمی-تخصصی خود را در این قالب ها ارائه می دهیم:

* گزارش تصویری همایش ها و کارگاهها

* گاهنامه «پیام آموزش» ویژه دبیران و مدیران

* گاهنامه «پیام مشاور» ویژه مشاورهای تحصیلی

مجموعه پیش‌رویتان، نمونه ای از این اقدامات است.

از آنجا که در عصرِ انفجارِ اطلاعاتی به سر می‌بریم، دانش‌آموزان همواره در مواجهه با اطلاعات و تکنولوژی‌های جدید قرار دارند که در صورت غفلت موجب شکافِ عمیق میان دبیران و دانش‌آموزان می‌گردد. «مرکز ترویج علوم‌انسانی» به منظورترمیم این شکاف در نظر دارد با برگزاری کارگاه‌های «ارتقای مهارت تدریس» با همراهی اساتید مجرب در تمامی دروس تخصصی، گامی موثر در این راه بردارد.

 امیدواریم با همکاری شما فرهیختۀ علوم‌انسانی، گامی دیگر در مسیر «جدی گرفتن» علوم انسانی برداریم.